ทต.แม่ตืน อ.ลี้ ลำพูน ร่วมและเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร สู่ความมั่นคงทางอาหาร สอดรับสถานการณ์ COVID-19 ระบาด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 7 ครั้ง

          ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นำโดย นายนพดล สมพงษ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตืน ได้ร่วมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์และนิทรรศการให้ความรู้การจัดการศัตรูพืชด้วยสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี อาทิ บิวเวอเรีย ไตรโคเดอร์ม่า เมธาไรเซียม บีที บีเอส ฮอร์โมนไข่ ฮอร์โมนนมสด ฮอร์โมนหน่อกล้วย น้ำหมักจากมูลไส้เดือน การจัดการดินด้วยไส้เดือน ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

          โอกาสนี้สมาชิกสมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน ได้นำประเด็น “ความมั่นคงด้านอาหาร : อาหารปลอดภัย” มาแลกเปลี่ยนความรู้และขับเคลื่อนเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมกัน ผ่านเครื่องมือสมัชชาสุขภาพ โดยประสานใช้ความรู้จากการวิจัยและพัฒนา ของสถาบันวิจัยหริภุญชัย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น และภาคีหน่วยงานต่างๆ จนเป็นข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญสุขภาพของชุมชน เพื่อลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ต้นแบบ มุ่งเน้นการพึ่งตนเองในเรื่องเมล็ดพันธุ์ การวางแผนการผลิต โดยเล็งเห็นความสำคัญของอาหารปลอดภัยต้านทานโรค และผลิตในปริมาณพอดีกับความต้องการของผู้บริโภค

          สำหรับในระยะยาวจะมีแนวทางขยาย การเชื่อมโยงเครือข่ายอื่นๆ อาทิ กลุ่ม Young Smart Farmer กลุ่มเกษตรกรแปรรูปอาหาร กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าย้อมสีธรรมชาติ การสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสีเขียว การขยายตลาดนัดสีเขียวในรูปแบบตลาดกลางสินค้าสุขภาพเพื่อรองรับชุมชนในจังหวัดลำพูน   

          นอกจากนี้ภายในบริเวณการจัดกิจกรรม ยังได้มีการจัด “กาดก้อมเกษตรอินทรีย์หริภุญชัย” จังหวัดลำพูน โดยมีการนำพืชผักอินทรีย์สดใหม่ปลอดภัยสารพิษจำหน่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอาหารปลอดภัยด้วยเครื่องมือสมัชชาสุขภาพ และความรู้จากการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ต่อยอดเป็นธรรมนูญสุขภาพเกษตรอินทรีย์ และก้าวไปสู่นวัตกรรมชุมชนสู้ภัยโควิด-19 เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ที่ได้กำไรทั้งคนทำ คนขาย และคนซื้อ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ