องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2564 เป็นวันที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 8 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 15 ครั้ง

องคมนตรี ประชุมติดตามความก้าวหน้าการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภายนอก ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ 2

ที่ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานภายนอก ซึ่งในที่ประชุมได้มีการติดตามงานวิจัยที่ดำเนินงานโดยทุนวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงเอง จำนวน 50 โครงการ โดยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการวิจัย รวม 13 สาขา เพื่อติดตาม ประเมินผล และให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับงานวิจัย นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง ปัจจุบัน มูลนิธิโครงการหลวงได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูง ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบได้ใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมโรคและแมลง ได้รับความรู้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี รวมทั้งยังมีข้อแนะนำการใช้สารชีวภัณฑ์ และสามารถคำนวณระยะปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งแอปพลิเคชันนี้ ยังสามารถให้เกษตรกรได้รายงานปัญหาพี่พบแก่นักวิชาการส่วนกลาง เพื่อบันทึกตำแหน่งการเกิดโรค และระดับความรุนแรง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  โดยในปีที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงดาวน์โหลดเพื่อใช้งานบนสมาร์ทโฟน ระบบ Android จำนวนกว่า 300 ราย สำหรับในปีนี้ได้จัดอบรมวิธีการใช้งานแก่เกษตรกรในพื้นที่ 39 สถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอีก 9,000 คน และอยู่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถใช้ในระปฏิบัติการ IOS ได้ พร้อมทั้งมีแผนงานถ่ายทอดไปยังเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ที่ดำเนินงานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. อีก 44 แห่ง ในพื้นที่ 7 จังหวัด โดยการดำเนินงานในระยะ 12 ปี ที่ผ่านมาของ สวพส. ได้มุ่งคัดเลือกพันธุ์พืชอาหารและพืชท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ รวมทั้งพืชท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ โดยได้พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ รวม 98 พันธุ์  อาทิ พันธุ์ข้าวท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางอาหารสูง พันธุ์กาแฟอาราบิกา ผัก และไม้ดอกต่าง ๆ รวมทั้ง กัญชง หรือ เฮมพ์ ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูงที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต แต่ยังติดปัญหาด้านกฎหมาย และในประเทศไทยยังไม่มีพันธุ์ที่มีสารเสพติดต่ำ โดย สวพส. ได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง พัฒนาพันธุ์เฮมพ์ที่มีสาร THC ต่ำกว่า 0.3% และมีเปอร์เซ็นต์เส้นใย 13-14% จำนวน 4 พันธุ์, พันธุ์เฮมพ์ที่มีสาร THC ต่ำ และมีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงกว่า 20% จำนวน 4 พันธุ์ และ พันธุ์ที่มีสาร CBD สูง 10% จำนวน 1 พันธุ์ โดยเกษตรกรจำนวน 86 ราย ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ผลิต 119 ไร่ ได้เมล็ดพันธุ์ จำนวน 1,500 กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนและขยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ