ประกาศจังหวัดน่าน ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 7)

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 8 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 45 ครั้ง

      จังหวัดน่าน ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 7) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ต้องกักตัว 14 วัน

   (8 เม.ย.64) ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน แพทย์หญิงอัจฉรา  ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน นายแพทย์ พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
   
โดยที่ประชุมได้พิจารณามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน (ฉบับที่ 7) โดยกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม หรือตามประกาศพื้นที่จังหวัดเพิ่มเติมของจังหวัดน่าน จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน หรือที่พักตนเอง หรือโรงแรม/สถานที่พักเอกชน และแยกจากผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแล ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นเวลา 14 วัน ยกเว้น ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ครบ จำนวน 2 เข็ม และแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ซึ่งออกโดยกระทรวงสาธารณสุข หรือมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันว่าไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

      สำหรับ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น นอกเหนือจากพื้นที่ 5 จังหวัดข้างต้น จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (
Self-Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน และหากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรสและจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพสต) ทันที และรายงานตัวทุก 7 วัน ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย
      กรณีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดน่าน และจะต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีเหตุผล ความจำเป็นจะต้องเดินทางออกจากจังหวัดน่านก่อนครบกำหนดในการกักกันตัวเอง ให้ติดต่อ สถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดน่าน ก่อนครบ ระยะเวลา และกรณีต้องเฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน หากมีเหตุผลความจำเป็นจะต้องเดินทางออกจากจังหวัดน่าน ก่อนครบกำหนดการเฝ้าสังเกตอาการตนเอง ให้แจ้งผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ