จ.แม่ฮ่องสอน กำกับและติดตามร้านอาหารสถานบริการ สถานบันเทิง ในพื้นที่ ให้ดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด สนองมาตรการ ศบค.

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 9 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 217 ครั้ง

         นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัด ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) รวมทั้งกำกับและติดตามร้านอาหารสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่ให้ดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ตามข้อแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.)

         สถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หากพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่ง ให้ปิดสถานประกอบการนั้นๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ กรณีพบเชื้อในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ให้ปิดสถานประกอบการในพื้นที่นั้นๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และกรณีมีการแพร่ระบาดในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาปิดสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งจังหวัด เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

         ส่วนการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถดำเนินการได้ตามที่ทางราชการกำหนดในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด ในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ มีคำสั่งปิดสถานที่นั้นๆ เพื่อจัดระเบียบและระบบป้องกันโรคโควิด - 19 อย่างน้อย 2 สัปดาห์ กรณีตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในร้านอาหารหรือเครื่องดื่มหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาเพิ่มการปิดร้านอาหารที่มีความเสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบการที่เป็นห้องแอร์ สถานประกอบการที่ไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด - 19 เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจกำกับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ