ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 27 กุมภาพันธ์

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 3756 ครั้ง

ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเพื่อเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 27 กุมภาพันธ์

          หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบบุคคลทั่วไปเข้ารับราชการ ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือที่รู้จักทั่วไปในชื่อของ “การสอบภาค ก.” ประจำปี 2563 ในทุกระดับวุฒิการศึกษา ซึ่งจะมีทั้งการสอบด้วยกระดาษดินสอ และการสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้สนใจสมัครเข้ารับราชการ ในภาคราชการพลเรือน ทั้งนี้ จะเปิดขั้นตอนรับสมัคร เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ไปจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นี้

          เลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรการสอบที่พัฒนาขึ้นในปี 2563 นี้ นอกจากที่จะได้มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาเพื่อทดสอบความสามารถเบื้องต้นในการคิดวิเคราะห์ และความสามารถทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้สมัครแล้ว ยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของผู้สมัคร เกี่ยวกับระบบราชการ และคุณลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ที่ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของบุคคลที่ประสงค์สมัครเข้ารับราชการ ซึ่งผู้สอบผ่านการสอบภาค ก. จะสามารถนำผลการสอบไปเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนต่อไปในการสอบภาควิชาเฉพาะ หรือภาค ข. และขั้นตอนของการพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือ สอบภาค ค. ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดรับสมัครบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ก่อนที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญของการให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งเป็นกระบวนการในขั้นตอนสุดท้ายของการพิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมเข้ารับราชการต่อไป

          ในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครสอบทั่วประเทศ ที่มีความต้องการในการสมัครสอบในปริมาณมากถึง 500,000 คน ในแต่ละปี สำนักงาน ก.พ. ได้มีการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีความพร้อมในการจัดสอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8 แห่ง และที่มีความพร้อมจัดสอบด้วยกระดาษดินสอ 15 แห่ง ให้เป็นศูนย์สอบตามมาตรฐานของ ก.พ. เพื่อรองรับผู้สมัครที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

          ผู้สนใจ สามารถขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมและทำการสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th , http://job.ocsc.go.th แอพพลิเคชั่น JOB OCSC หรือที่ facebook ของสำนักงาน ก.พ.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ