อบจ.ลำปาง แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 23 ครั้ง

วันที่ 30 เมษายน 2564  นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมประกาศการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อบจ.ลำปาง

นายก อบจ.ลำปาง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขอประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตนง ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบจ.ลำปาง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนี้

1. ด้านความโปร่งใส จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ตามภารกิจหลักของ อบจ.ลำปาง การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของ อบจ.ลำปางอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วน จะปฏิบัติงานโดยไม่มีการเรียกผลประโยชน์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องตนเองหรือผู้อื่น

 2. ด้านความพร้อมรับผิดการปฏิบัติงานและการบริหารงานทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้องและเคร่งครัด และจะปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 3. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร จะไม่กระทำการที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ร่วมต่อต้านการทุจริตและลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ด้านคุณธรรมการทำงานและการสื่อสารในหน่วยงาน จะปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้ประกาศไว้ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน จะจัดทำข้อมูล วิธีการ การสื่อสาร เพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงสุจริต ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นไปตามนโนบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตามหลักธรรมาภิบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง ได้กล่าวให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติราชการและบริหารงานโดยยึดหลัก 4 ประการ ได้แก่ หลักความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ หลักความเหมาะสมและคุ้มค่า หลักความทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม และหลักการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางบรรลุเป้าหมายการบริการสาธารณะที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจังหวัดลำปางอย่างยั่งยืน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ