จังหวัดแพร่ พบผู้ป่วย Covid-19 เพิ่มอีก 1 ราย รวมสะสม 77 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 208 ครั้ง

      วันนี้ ( 3 พ.ค.64 ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดแพร่ ณ วันที่ 3 พ.ค. 2564 จังหวัดแพร่ ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มจำนวน 1 ราย ยอดสะสม 77 ราย       

      ซึ่งผู้ป่วยที่พบเพิ่ม 1 ราย พบในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ จำนวน 1 ราย และสรุปยอดผู้ป่วยแบ่งเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองแพร่ 38 ราย อำเภอสูงเม่น 15 ราย อำเภอลอง 9 ราย อำเภอเด่นชัย 3 ราย อำเภอวังชิ้น 3 ราย อำเภอร้องกวาง 4 ราย อำเภอหนองม่วงไข่ 4 ราย และจากกรุงเทพฯ 1 ราย

       จังหวัดแพร่ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดและควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก ช่วงเวลา 23.00 - 03.00 น. ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

       ทั้งทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จังหวัดแพร่ ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 30 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ภูเก็ต ระยอง สงขลา นครราชสีมา ขอนแก่น สระแก้ว อุดรธานี ตาก เชียงใหม่ เพชรบุรี เชียงราย อยุธยา ลำพูน นครสวรรค์ พิษณุโลก มหาสารคาม กำแพงเพชร สุโขทัย นครศรีธรรมราช ราชบุรี และปราจีนบุรี  ให้กักตัวในที่พักอาศัยเฝ้าระวัง สังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน หรือตามระยะเวลาที่อยู่จริงในจังหวัดแพร่ และต้องรายงานตัวต่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมสแกน QR Code "แพร่ชนะ "

      และหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือถ่ายเหลว ขอให้ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็วที่สุด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ