จังหวัดพะเยา รับสมัครการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) ข้าวก่ำล้านนา จังหวัดพะเยา และข้าวหอมมะลิพะเยา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 14 ครั้ง

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา แจ้งว่า ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ข้าวก่ำล้านนาจังหวัดพะเยา และข้าวหอมมะลิพะเยา ดังนั้น เพื่อให้สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพะเยา เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคและกระตุ้นให้ผู้ผลิต ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จังหวัดพะเยา ขอเชิญชวนเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก่ำ และข้าวหอมมะลิ รวมทั้งผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวก่ำล้านนาจังหวัดพะเยา และข้าวหอมมะลิพะเยา สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา,สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ,สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ โดยเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้ 1. ผู้ผลิต(เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร) มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกร,สำเนาใบรับรองมาตรฐาน ,รายชื่อสมาชิกตามใบต่อสมาชิกและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก(กรณีขอใช้ตราแบบกลุ่ม) 2.สำหรับผู้ประกอบการ (ผู้แปรรูป โรงสี ผู้จำหน่าย) บุคคลธรรมดา มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์,สำเนาหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าวสำเนาใบรับรองมาตรฐาน(ถ้ามี) กรณีที่เป็นนิติบุคคล เอกสารประกอบด้วย สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล,สำเนาหนังสืออนุญาตประกอบการค้าข้าว และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาโทรศัพท์ 054-410951 หรือ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-431636 ต่อ 1006

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
บรรณาธิการ : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ