สนง.สถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญด้านต่างๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 22 ครั้ง

สนง.สถิติจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญในด้านต่างๆ ตลอดช่วงเดือนพฤษภาคม 2564

นางเมตตา อนุศาสนากุล สถิติจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ กำหนดลงพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาส 2 พ.ศ.2564 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่างๆ ของกำลังแรงงานประเทศ สำหรับทำการประมาณการจำนวนคุณลักษณะของกำลังแรงงานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ระยะเวลาเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 12 พ.ค.64 จำนวน 26 หมู่บ้านตัวอย่าง

โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ.2564 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ระยะเวลาเก็บข้อมูล วันที่ 7 ถึง 20 พ.ค.64 จำนวน 5 หมู่บ้านตัวอย่าง

โครงการสำรวจการมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2564 เพื่อทราบจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้อินเตอร์เน็ตและใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น ระยะเวลาเก็บข้อมูล วันที่ 1 ถึง 12 พ.ค.64 จำนวน 26 หมู่บ้านตัวอย่าง

โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2564 เพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูลสถิติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการที่เชื่อถือได้และครบถ้วนในการวางแผน ระยะเวลาเก็บข้อมูล วันที่ 1-17 พ.ค. 64 จำนวน 277 สถานประกอบการตัวอย่าง

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564 เพื่อทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ระยะเวลาเก็บข้อมูล วันที่ 8 มี.ค – 7 พ.ค.64 จำนวน 708 หมู่บ้านตัวอย่าง

โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่แสดงให้เห็นโครงสร้างและการกระจายตัวของสถานประกอบการประเภทต่างๆ ระยะเวลาเก็บข้อมูล วันที่ 1 พ.ค.-31 ส.ค.64 ในทุกหมู่บ้าน

และ โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านความคิดเห็นกับสภาพปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนในด้านต่างๆ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจุบัน ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 พ.ค.-31 ส.ค.64 จำนวน 29 หมู่บ้านตัวอย่าง

โดยจะจัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ออกไปสำรวจข้อมูลด้วยตนเอง จึงขอให้หมู่บ้านตัวอย่างได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ท่านที่มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-511-234

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยเชษฐ์ ปัดเปา ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ