จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกการ์ดสูง คุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 17 ครั้ง

        นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ขอความร่วมมือให้ประชาชน งดเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หลีกเลี่ยงมาตรการตั้งจุดตรวจที่มีการสัมผัส การติดต่อทางกายภาพ หรือการขอเอกสารรับรองความจำเป็นจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ของโรค ส่วนการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน ให้เจ้าหน้าที่ประสานการปฏิบัติเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไปยังพื้นที่เข้ารับการรักษาอย่างเป็นระบบ และจะต้องไม่เกิดความเสี่ยงต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งให้ตรวจตรากิจการ/กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

        ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดำเนินการตามมาตรการในข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 22) อย่างเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการเมื่อพบผู้ไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยนอกเคหสถานหรือพื้นที่สาธารณะ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติอย่างถูกต้อง ส่วนการกำหนดอัตราการเปรียบเทียบปรับจะต้องบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตามข้อเท็จจริงประกอบการใช้ดุลพินิจในการเรียกค่าปรับในแต่ละกรณีให้เหมาะสม ทั้งนี้ อาจกำหนดคู่มือการปฏิบัติสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ