จ.ลำพูน เตือนประชาชนเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าคะนอง 5-9 พ.ค.64 นี้

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 21 ครั้ง

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ว่ากรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ๗ วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ ๓-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คาดหมายว่าในช่วงวันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ บริเวณความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ ทําให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้ พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนจากประเทศเมียนมาเข้าปกคลุม ภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น กับมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางพื้นที่

จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฝนตกหนัก รวมถึงฟ้าผ่าที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่แข็งแรง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือให้ระวังน้ําไหลหลาก สําหรับเกษตรกร ควรเตรียมการป้องกันและ ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

๒. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุฤดูร้อน โดยมีฝนฟ้า คะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนัก จึงขอให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการดังนี้

๒.๑ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึง ระวังอันตรายจากฟ้าผ่า สําหรับเกษตรกรควรป้องกันผลิตผลทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายด้วย

๒.๒ ให้กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ แจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาวะอากาศและ ปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ตํารวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชน เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสําคัญในการ แจ้งเตือน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและ ไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจําหมู่บ้าน ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ มท (บกปภ) ๐๖๒๔/ว ๐๐๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒.๓ หากเกิดเหตุสาธารณภัย และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในพื้นที่ใด ให้เร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยจัดกําลังในรูปแบบที่มประชารัฐ เข้าสํารวจความเสียหาย และดําเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว พร้อมทั้ง รายงานการดําเนินการให้กองอํานวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลําพูนทราบ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข ๐-๕๓๕๖-๒๙๖๓

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ