คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ร่วมกับ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยาประชุมทบทวนมาตรการและติดตามสถานการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 184 ครั้ง

นายพินิจ  แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19  ครั้งที่ 16 / 2564  ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  โดยมีคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุม  จากการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 ของประเทศไทยระลอกใหม่  ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 

          สำหรับการประชุมดังกล่าวฯ ที่ประชุมพิจารณาและทบทวนมาตรการและติดตามสถานการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามข้อกำหนด และแนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 23)  ประกาศลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ที่สำคัญ ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี เมื่ออยู่นอกเคหะสถานหรือในที่สาธารณะ ,การกำหนดพื้นที่สถานการณ์ โดยปรับระดับของพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จาก 6 จังหวัดเหลือ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ พื้นที่ควบสูงสุด จาก 45 จังหวัดเหลือ  17 จังหวัด และจังหวัดพื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด นอกจากนั้น มีข้อเสนอในการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการและออกคำสั่งกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการรายงานการดำเนินงานตามมาตรการสถานที่กักกันโรค Local Quarantine  ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเชียงคำและอำเภอปง เพื่อสกัดกั้นการนำเชื้อไวรัสโควิด 19  เข้าสู่จังหวัด ซึ่งพบว่าผู้กักกันเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 88.19 และอีกร้อยละ 11.81  เป็นกลุ่มผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ