คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงให้รถแท็กซี่ป้ายดำ รับผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันได้

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 43 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน หรือแท็กซี่ป้ายดำ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. (แอปพลิเคชัน)  ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ

- เป็นทางเลือกการให้บริการรถยนต์รับจ้าง สอดคล้องกับลักษณะสังคมและการใช้ชีวิตของประชาชน ที่นิยมเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้น

- หน่วยงานราชการสามารถควบคุมติดตามตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารได้และช่วยส่งเสริมให้ผู้ขับรถยนต์สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อกำหนดผู้ให้บริการ

- ตัวรถมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ รถขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่

- ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่สาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและใช้แอปพลิเคชัน      ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

- ทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสาร และติดเครื่องหมายแอปพลิเคชันให้ทราบ

ทั้งนี้ ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจะประกาศเป็นกฎกระทรวง ภายใน 30 วัน คาดว่าจะบังคับใช้ประมาณปลายเดือน มิถุนายน- กรกฎาคม 2564 นี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ