พุทธศาสนิกชนชาวลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เจริญจิตภาวนาบำเพ็ญสร้างกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 341 ครั้ง

คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “วันแห่งความรักทางธรรม” นำพุทธศาสนิกชนทำบุญสร้างกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563 ณ พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง โดยได้รับความเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์-สามเณร กว่า 50 รูป ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ และออกรับบิณฑบาต จากพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางจินจณา  โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหาร จากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่าสวมใส่ชุดขาวเดินเท้าเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลร่วมกัน

โดยโอกาสนี้ พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปางผู้ร่วมพิธี ต่างได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และได้ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งทำบุญใส่บาตร ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศล สร้างความดีร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมเกล้าฯ แสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกในพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งในโอกาสนี้ พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียคาถา ให้ความรู้ในเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน กับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันแห่งความรัก ให้แก่ผู้ร่วมพิธีได้สดับตรับฟัง เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม พร้อมกับการฝึกปฏิบัติเจริญจิตภาวนานั่งสมาธิ ร่วมเรียนรู้ถึงหลักธรรมคำสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เพื่อพุทธศาสนิกชนจะได้รับความรู้ เกิดทักษะของความเป็นผู้นำ เกิดความตระหนักรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม อันจะนำไปสู่การเป็นผู้กระทำดี ประพฤติดี ตามหลักธรรมคำสอน และสามารถที่จะนำหลักธรรมนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างพุทธศาสนิกชน กับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกัน อันจะเป็นการจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับในช่วงค่ำ เวลาประมาณ 19.30 น. ที่ พระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม แห่งนี้ เหล่าบรรดาข้าราชการ อุบาสก อุบาสิกา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จะได้มาร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เข้าวัดปฏิบัติธรรม สมาทานศีล และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมประกอบพิธีเวียนเทียนร่วมกันเนื่องในวันมาฆบูชาด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ