นายอำเภอแม่สะเรียง กำชับทุกหน่วย เร่งตรวจสอบผู้แอบอ้างช่วยเลื่อนระดับ หรือโยกย้ายข้าราชการ หากพบให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 93 ครั้ง

       นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย กรณีที่ปรากฎข่าวว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระทำการโดยแอบอ้าง มีพฤติกรรมโน้มน้าว ฉ้อฉล เพื่อแสดงให้เห็นว่า สามารถให้การช่วยเหลือในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ หรือแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัด ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย จึงได้กำชับให้ส่วนราชการในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รัดกุมตามขั้นตอนวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด รวมถึงระเบียบกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและเสมอภาค ไม่เอื้อประโยชน์แก่บรรดาพวกพ้อง และไม่กระทำการโดยมิชอบทุกประการ

        ทั้งนี้ หากพบว่ามีข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่รายใดมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว หรือมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต ไม่โปร่งใส หรือไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ให้ดำเนินการทางวินัยและทางอาญาอย่างเคร่งครัด และรายงานให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนทราบโดยเร็ว รวมทั้งหากมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระทำการโดยมิชอบ มีพฤติกรรมโน้มน้าว หลอกลวง ฉ้อฉลเพื่อแสดงให้เห็นว่า เป็นบุคคลที่สามารถช่วยเหลือในการสอบแข่งขัน การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ หรือการแต่งตั้งโยกย้าย หรือมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จากกรณีดังกล่าว ให้ส่วนราชการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และหากพิจารณาเห็นแล้วว่า เป็นการกระทำโดยมิชอบ เข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามจริยธรรม ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และรายงานให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเร็ว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ