สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 145 ครั้ง

     สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง โดยนายสมมารถ สยมภาค เกษตรจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสาวสุบิน แก้วเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับทีมพี่เลี้ยงในหมวดงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ พร้อมด้วยทีมส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด ทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอแม่เมาะ ร่วมจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ปีที่ 1 โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรเกษตรกรบ้านสบจาง ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

     สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกร โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ให้เกษตรกรมีบทบาทในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน และเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ให้มีการบูรณาการการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงระบบการทำงานและโครงการส่งเสริมการเกษตรให้เกิดผลสำเร็จในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัจฉราพร ปวงจันทร์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ