ข่าวแม่สะเรียง : ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 453 ครั้ง

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุ วิทยาลัยสูงวัยเมืองยวมใต้ รุ่นที่ 3 จำนวน 55 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  ตลอดระยะเวลาของการร่วมกิจกรรม ผู้สูงวัยทุกคน มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประสบการณ์ สามารถดูแลตนเองให้แข็งแรง จิตใจเบิกบาน ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวหรือชุมชน เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ

นายสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ นายกเทศบาลเมืองยวมใต้ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ วิทยาลัยสูงวัย เมืองยวมใต้ ขึ้นในปี พ.ศ.2560 โดยจัดโครงการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลรักษาสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี , ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ ปัญญา , ส่งเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถด้านต่างๆ ของผู้สูงอายุให้เป็นที่ยอมรับ และสามารถเผยแพร่แก่ผู้อื่นได้ , และสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นต้นแบบที่ดีในการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศศิมัณฑ์ จันทวงค์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรืแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ