ขนส่งลำปาง คลายล็อก เปิดทำใบขับขี่เต็มรูปแบบได้ตั้งแต่ 21 มิ.ย. นี้ เป็นต้นไป

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 597 ครั้ง

         นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ล่าสุด กรมการขนส่งทางบกมีนโยบายผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เพื่อให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่เคยจองคิวขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่หรือการอบรมที่สำนักงานขนส่งฯ ที่เคยได้รับคิวระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564 – 18 มิถุนายน 2564 สามารถเข้าระบบจองคิวเพื่อเลือกวันและเวลาที่สะดวกในการเข้ารับบริการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

          หลังจากนั้นจึงจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยจองคิวมาก่อน เข้าระบบจองคิวได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

         อย่างไรก็ตาม  การให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงานต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด และบริหารจำนวนการให้บริการประชาชนผ่านระบบการจองคิว ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพเหมือนในสภาวะปกติ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกจึงได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วเพิ่มเติมจากเดิม สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยารองรับ ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน, กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ, หากเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง โทร. 0 5431 5106 หรือ โทร. สายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ