จังหวัดน่าน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนฯ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 106 ครั้ง

          จังหวัดน่าน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดน่าน โดยมีแปลงใหญ่ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 68 แปลง วงเงินงบประมาณกว่า 198,430,000 บาท   

          (17 มิ.ย.64) ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดน่าน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และเป็นการยกระดับแปลงใหญ่ ให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์  ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวรายงานการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนฯ ในครั้งนี้ โดยมีนายมุ่งมาตร  วังกะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ผู้อำนวยการสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอ ประธาน คณะกรรมการแปลงใหญ่เข้าร่วมกว่า 150 คน

          นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 อนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป้าหมาย 5,250 แปลง ในพื้นที่ดำเนินการ 77 จังหวัด งบประมาณ 13,604.50 ล้านบาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้จังหวัดน่าน มีแปลงใหญ่ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 68 แปลง วงเงินงบประมาณ 198,430,000 บาท โดยยืนยันเข้าร่วมและผ่านการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดน่าน ระดับจังหวัด จำนวน 49 โครงการ วงเงินงบประมาณ 138,676,044 บาท
    
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนฯ ของกลุ่มแปลงใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม แก้ไขปัญหา เยียวยา เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งถือเป็นการยกระดับแปลงใหญ่ ให้เกษตรกรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ ต่อยอดด้านคุณภาพมาตรฐานแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงตลาด และสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต และผลตอบแทนจากการผลิต การลดต้นทุนการผลิต ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
      
นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน กล่าวว่า โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด ได้กำหนดให้ดำเนินกิจกรรมบันทึกข้อตกลง ระหว่างหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งมี 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ และสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน กับกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งมีการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 41 กลุ่ม เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน รับผิดชอบ จำนวน 26 กลุ่ม วงเงินงบประมาณ 73,212,058 ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ รับผิดชอบ จำนวน 14 กลุ่ม วงเงินงบประมาณ 40,645,714 บาท และสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน รับผิดชอบ จำนวน 1 กลุ่ม วงเงินงบประมาณ 2,937,050 บาท  โดยมีประธานและคณะกรรมการแปลงใหญ่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในพิธีครั้งนี้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ