กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้าใช้ระบบเผาไหม้ร่วม (Co-Firing) ในโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของประเทศ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 185 ครั้ง

กฟผ.แม่เมาะ เดินหน้าใช้ระบบเผาไหม้ร่วม (Co-Firing) ในโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของประเทศ ลดภาวะเรือนกระจก และ PM2.5 จากการเผาพื้นที่เกษตรกรรม

 

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกยังคงตื่นตัวกับการจัดการกับภาวะเรือนกระจก ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าว โดยร่วมลงนามความตกลงเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่างๆ ภายในประเทศ 

ขณะเดียวกัน กฟผ. ได้ตั้งเป้าลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างจริงจัง โดยเมื่อปี พ.ศ. 2560 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้ทำวิจัยเกี่ยวกับการนำเศษวัชพืชทางการเกษตร เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Biomass Pellet) ซึ่งผลการวิจัยพบว่าเชื้อเพลิงชีวมวลมีค่าความร้อนเพียงพอที่สามารถนำมาเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน (Co-Firing) โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องจักรในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หากนำมาใช้ในสัดส่วนที่เหมาะสม 

ล่าสุด โรงไฟฟ้าแม่เมาะเตรียมนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง ที่แปรรูปจากเศษวัสดุเหลือทิ้งในพื้นที่เก็บเกี่ยว มาใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วม โดยจะเริ่มนำเข้าใช้จริงในระบบการผลิตของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 12 และ 13 ในปลายปี 2564 ถือเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้ระบบการเผาไหม้ร่วม (Co-Firing)

ทั้งนี้  การใช้เชื้อเพลิงชีวมวลร่วมกับถ่านหินในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า จะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของก๊าซเรือนกระจก ที่มีผลต่อสภาพภูมิอากาศและชั้นบรรยากาศของโลก ทั้งยังช่วยลดกิจกรรมการเผาวัสดุทางการเกษตรกลางแจ้ง อันเป็นแหล่งกำเนิด Hot Spot และ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตลอดจนส่งเสริมรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนในการรวมกลุ่มซื้อขายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ