พช.แพร่ เสริมทักษะทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน “CDD EMPOWER TEAM PHRAE” ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 19 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 44 ครั้ง

วานนี้ ( 18 มิ.ย.64) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน “CDD EMPOWER TEAM PHRAE” ประจำปี 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนายกระดับทักษะความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มุ่งขับเคลื่อนภารกิจงานพัฒนาชุมชนได้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ลดการใช้ทรัพยากร ตลอดจนสามารถประชาสัมพันธ์นำเสนองานและสร้างภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมอบรม  21 คน

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดวิสัยทัศน์ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” ดังนั้น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จึงให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานพัฒนาสารสนเทศการพัฒนาชุมชน โดยการนำระบบข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญที่เอื้อให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนมาปรับเปลี่ยนขับเคลื่อนงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการทำงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการทำงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสามารถตัดสินใจในการบริหารงาน บริหารงบประมาณ ในบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

โดยการฝึกอบรมฯได้มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มาร่วมบรรยาย ซึ่งประกอบด้วย ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์   ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ร่วมกับนายเสกสรรค์ กาศโอสถ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนร่วมให้ความรู้ทักษะแก่กลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้และเพิ่มทักษะ มีดังนี้ การสร้างหนังสือ/สมุด E-BOOK  การจัดทำ Infographic แบบมืออาชีพ การ สร้าง QR-Code  การสร้างการรายงาน Google Sheet  การสร้างแบบสอบถาม แบบตอบรับ/แบบประเมิน ด้วย Google Form  การหลักการเขียนข่าว แบบมืออาชีพ “5 W 1 H”  รวมถึงมีการมอบหมายภารกิจการจัดทำ BIG DATA 8 งานหลักศูนย์ข้อมูลกลาง การรายงานรวบรวมข้อมูลสื่อ MMS และการถอดบทเรียนองค์ความรู้ KM และการขับเคลื่อนงานสารสนเทศตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะส่งผลเจ้าหน้าที่สามารถขับเคลื่อนงานและรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบเป็นรูปธรรม รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน  ทันสมัย ลดการใช้ทรัพยากร ตลอดจนสามารถประชาสัมพันธ์นำเสนองานและสร้างภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ