โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ จากสถานการณ์โรคโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 20 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 231 ครั้ง

    โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ได้เผยแพร่ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและจะจัดการเรียนการสอนชดเชยต่อไป ก่อนหน้านี้ นายจิโรจน์ คำลือเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ได้เผยแพร่ประกาศปิดสถานศึกษาระหว่างวันที่ 17 – 18  มิถุนายน 2564 เป็นเวลา 2 วัน โดยได้แจ้งเหตุไว้ดังนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดน่าน ตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน พบผู้ติดเชื้อรายใหมในพื้นที่ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน รายที่ 127 และ 128 เนื่องจากมีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่เสี่ยง และอาจเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองและตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันตนเอง มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นการให้ความร่วมมือกับมาตรการของจังหวัดน่าน จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 วรรค 1 (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ว่าด้วย ปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษาเห็นสมควรประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ดำเนินการ ดังนี้
     
กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 17 เดือน มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 18 เดือน มิถุนายน 2564 เป็นเวลา 2 วันทำการ หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง
   
ทั้งนี้ ขอให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามข่าวสารของกรมควบคุมโรคและข่าวสารที่โรงเรียน ประกาศอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดการเรียนด้วยเหตุพิเศษตังกล่าวฯ โรงเรียนจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนชดเชยในโอกาสต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ