จังหวัดแพร่แจ้งประกาศจุฬาราชมนตรี เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาคของโรคโควิด 19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 70 ครั้ง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เผยว่า จังหวัดแพร่รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องของประกาศจุฬาราชมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฏิ้ลฟิตร์ (ฉบับที่ 5/2564) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งคำชี้แจงและแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประชาชนทั่วไปและผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ทราบ นั้น และทางสำนักจุฬาราชมนตรี ได้มีประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ (กุมอะห์) ที่มัสยิด (ฉบับที่ 6/2564) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จึงขอให้ส่วนราชการทุกภาคส่วน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามประกาศจุฬาราชมนตรีฉบับดังกล่าวข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปและผู้นับถือศาสนาอิสลาม ในหน่วยงานทราบโดยทั่วกันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามคำแนะนำ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาตามที่ทางราชการกำหนด โดยขอให้คำนึงถึงความเสี่ยงต่อการติดโรค การแพร่กระจายเชื้อ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A คือ D : Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอตเวลา H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ T : Temperature Check การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน T : Testing COVID-19 การตรวจหาเชื้อโควิด - 19 A : Application Thaichana And Morchana เช็คอินผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” ทุกครั้งเมื่อเข้าไปในสถานที่ต่างๆ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดกิจกรรมและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing ในการประกอบศาสนกิจตามประกาศจุฬาราชมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้จากเว็บไชต์ https://multidopa.go.th/haj  หัวข้อ “หนังสือราชการ”

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ