สสว.แม่ฮ่องสอน สอนทำระบบบัญชี ให้กับวิสาหกิจชุมชน 7 อำเภอ สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินและสิทธิประโยชน์จากรัฐ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 26 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 97 ครั้ง

              นายประสิทธิ์ ทาคำ ผู้จัดการ ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จ.แม่ฮ่องสอน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมความรู้สู่ ผู้ประกอบการรายย่อย นิติบุคคล ห้างร้าน และวิสาหกิจชุมชน ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร SME บัญชีเดียว ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางพิกุลทอง รุ่งเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน
            ภายในงานมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่างๆ อาทิ กลุ่มตัดเย็บผ้าไต กลุ่มผ้าทอกระเหรี่ยง กลุ่มกาแฟ และกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ จาก 7 อำเภอ เข้าร่วมงาน ณ ห้องธาราทิพย์ The Imperial Mae Hong Son Resort อ.เมือง แม่ฮ่องสอน ในปีงบประมาณ 2564  ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้เบื้องต้นทางการบัญชีและแนวคิดบัญชีเดียว การประเมินสุขภาพของธุรกิจ การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน ได้รับความรู้และความเข้าใจในระบบกฎหมายธุรกิจเบื้องต้น และแนวทาง บัญชีภาษีอากร ตลอดจนเห็นความสำคัญของการใช้ระบบบัญชีเดียว การจัดทำบัญชีเงินสดรับจ่าย สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการในการจัดทำบัญชี การทำ workshop การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเทคโนโลยี ในการประหยัดเวลาการคำนวณภาษีออกรายงานทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการฝึกอบรมดังกล่าวฯ มาวิเคราะห์ และวางแผนจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้

           สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียวในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านบัญชีให้กับ SME ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และที่เป็นนิติบุคลแต่ยังไม่มีความรู้ความเข้าในในเรื่องบัญชี ด้วยมุ่งหวังให้ SME มีการทำบัญชีที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้กิจการได้รับความเชื่อถือจากคู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้ประกอบการเองในหลายๆ ด้าน เช่น มีโอกาสได้รับสินเชื่อมากขึ้น ต้นทุนทางการเงินต่ำลง มีข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อใช้บริหารจัดการธุรกิจ และไม่ต้องกังวลในเรื่องการลงบัญชีที่ไม่ถูกต้องทำให้ถูกตรวจสอบจากภาครัฐ รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาครัฐ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ