จ.แม่ฮ่องสอน วางมาตรการรับมือ กลุ่มผู้ที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เจ้าหน้าที่คุมไว้สังเกต ณ ที่พำนัก เป็นระยะเวลา 14 วัน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 28 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 133 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ได้มีข้อสั่งการด่วน จากนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการรองรับ ภายหลังข้อกำหนดเรื่องการปิดแคมป์คนงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งมีผลในวันนี้ (28 มิ.ย.64)

         จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ดำเนินการวางระบบและมาตรการป้องกันโรค ให้ประสานการปฏิบัติกับฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัด เพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางอย่างเข้มงวด รวมทั้งมอบหมายนายอำเภอ เพื่อแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการความร่วมมือในการติดตาม ค้นหา และคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชนทุกราย

         กรณีที่พบผู้เดินทางมาจากพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโดยการคุมไว้สังเกต ณ ที่พำนัก เป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้นั้นเดินทางเข้ามายังพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และให้งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ นอกหมู่บ้าน/ชุมชนโดยเด็ดขาด หากพบเชื้อให้แยกกัก หรือกักกันตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และให้ทำบัญชีรายชื่อผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้านชุมชน เพื่อรวบรวมส่งให้อำเภอบันทึกข้อมูลเข้าระบบด้วย

          นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยแนวทางปฏิบัติ 14 วัน เพื่อคุมไว้สังเกต ณ ที่พำนัก ตามข้อมูลของกรมควบคุมโรค มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ หากจำเป็นต้องออกนอกที่พักต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ป่วย/ ผู้สูงอายุ หยุดเรียน/ทำงาน กิจกรรมต่างๆ ปิดปาก/จมูกด้วยทิชชูทุกครั้งที่ ไอ จาม ห้ามทานอาหารร่วมภาชนะกับผู้อื่นและแยกของใช้ส่วนตัว สวมหน้ากากอนามัย อยู่ห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร แยกห้องนอน ทำความสะอาดที่พัก/ของใช้ ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทิ้งหน้ากากอนามัย หรือทิชชูใช้แล้วให้ถูกวิธี (ใส่ถุงมิดชิดและทำความสะอาดมือทันที)

          ทั้งนี้ ต้องคอยสังเกตอาการ วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากมีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บันทึกในรายงาน หรือทางเว็บไซต์ตามที่ตกลงไว้เป็นประจำทุกวัน หากพบอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง ควรพบแพทย์ทันที ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ/หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ