สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เตือน!! รีบต่ออายุใบอนุญาตช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ก่อนหมดอายุ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2564
  • อ่าน : 314 ครั้ง

นายมานิตย์ มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสารธารณะ หรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจึงจะทำงานได้  โดยกฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 จนถึงปัจจุบัน หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ หรือใบอนุญาตดังกล่าว ครบ 5 ปี เพื่อไม่ให้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถหมดอายุระหว่างปฏิบัติงาน จึงขอให้ผู้ประกอบอาชีพ/หรือผู้ปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร รีบยื่นคำขอเพื่อต่ออายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถภายใน 30 วันก่อนหมดอายุ 

   สำหรับช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และช่างเชื่อม ซึ่งกฎหมายได้ประกาศเพิ่มเติม ให้เป็นสาขาอาชีพที่มีลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจึงจะปฏิบัติงานได้ ผู้ประสงค์ขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถให้ยื่นคำขอได้ที่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท หนังสือรับรองมีอายุ 5 ปีนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง โดยแนบหลักฐาน1) หนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาที่ขอรับการประเมิน 2) วุฒิการศึกษา 3) วุฒิบัตรการฝึกอบรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง 4) หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี) 4) รูปถ่าย 1 นิ้วจำนวน 4 ใบ และ 5) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันยื่นขอรับการประเมิน  ผู้ที่จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่จบการศึกษาแล้วและเตรียมเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานและยังไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ทั้งในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อม สามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอได้ที่ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง สอบถามหรือสำรองวันประเมินความรู้ความสามารถได้ที่ 054356681-2 ต่อ 115 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้  ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติงานโดยไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และผู้จ้างงานผู้ไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถทำงาน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ