ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น ปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 185 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม พร้อมฝากความห่วงใยให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษ ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อปลอดภัยจากโควิด-19

วันนี้ (1 ก.ค. 64) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการบริหารชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติเห็นชอบคัดเลือกนางบัวแก้ว กัณทวี อายุ 89 ปี อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุอําเภอสันป่าตอง เป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องมากว่า 29 ปี เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และเป็นตัวอย่างแก่สาธารณชน

นอกจากนี้ ยังได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สูงอายุ 13 ท่าน ซึ่งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกบุคคล ผู้ทําคุณประโยชน์แก่สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากคุณสมบัติเป็นผู้มีสุขภาพกายและจิตที่ดี สมบูรณ์แข็งแรง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีความดี มีศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม ต่อครอบครัวและสังคม และมีผลงานดีเด่นและมีผลงานต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ และมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสนี้ ตั้งแต่ ปี 2526 เป็นต้นมา แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ต้องยกเลิกการจัดงานวันผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง

การคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีจังหวัดเชียงใหม่ และการคัดเลือกบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างความตระหนักและให้สังคมเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนำศักยภาพ ความสามารถที่มีอยู่ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคนวัยอื่นตามศักยภาพของตนเอง เพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็นผู้สูงอายุ  ในการนี้ ได้ฝากความห่วงใยให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษ และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
บรรณาธิการ : วสันต์ มีจินดา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ