จังหวัดน่าน ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน อย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 145 ครั้ง

     หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) มีมาตรการทั้งหมด 10 ข้อ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เพื่อสกัดกั้นการระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ สำหรับเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ให้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน เพื่อควบคุมและชะลอการระบาด ซึ่งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนกระจายในหลายพื้นที่ การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และมาตรการอื่นๆ

      จากกรณีดังกล่าวได้มีประชาชนและกลุ่มแรงงานบางส่วน ได้ออกจากแคมป์คนงานและเดินทางกลับต่างจังหวัดภูมิลำเนา เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของจังหวัดจากการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งทางรถยนต์และเครื่องบิน จังหวัดน่าน โดยคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ขอให้ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านปฎิบัติดังนี้
       1) กรอกข้อมูลผ่านระบบ "น่านปลอดภัย" ผ่านทาง QR Code หรือ http:/101.51. 127.80:5555 หากระบบไมสามารถดำนินการได้ ให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานตัว "น่านปลอดภัย" เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ และให้ไปรายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้

     กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่
   กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้านและตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง
   กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชนหรือสถานที่พักอื่นให้ไปรายงานตัวที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชนหรือสถานที่พักอื่น ผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านสามารถกรอกข้อมูลหรือดาวนโหลดแบบฟอร์มตาม QR Code แนบท้ายได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง แล้วนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจ
     
ผู้ที่มีประวัติเดินทางในช่วงเวลา 14 วันก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ที่เดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นทีควบคุมสูงสุดเข้มงวด กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระบุรี รวม  15 จังหวัด และหรือตามประกาศปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ในการเพิ่มหรือลดของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน จะต้องกักกันตัวเองอยู่ภายในบ้าน ที่พักตนเอง โรงแรม สถานที่พักเอกชน หรือสถานที่พักอื่น โดยแยกจากผู้อื่นภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือผู้ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จนครบ 14 วัน ตั้งแต่วันที่ออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด และหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
  
   นอกจากนี้ ต้องยินยอมรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ยกเว้นได้รับวัคซีน Sinovac/Coronavac COVID-19 vaccine หรือ COVID-19 vaccine Janssen หรือ COVID-19 vaccine MODERNA หรือ COVID-19 vaccine (Vero Cell) Inactivated COVILO (BIBP) หรือ COMIRNATY VACCINE ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคชีน AstraZeneca/Oxford COVID-19 vaccine จำนวน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือได้รับวัคชีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกและมีหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self - monitoring) เป็นเวลา 14 วัน กรณีมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น ตาแดง ผื่นขึ้น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ทันที

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ