จังหวัดแพร่เตรียม Local Quarantine รองรับแรงงานกลับบ้าน เพื่อการกักตัวป้องกันโควิด-19 รวม 86 แห่ง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 77 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปิดแคมป์คนงานในกรุงเทพฯปริมณฑลและ 4 จังหวัดภาคใต้ได้แก่ จังหวัดยะลาปัตตานี นราธิวาส และสงขลาเป็นเวลา 1 เดือนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมานั้น จังหวัดแพร่เตรียมพร้อมเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ศปก.อำเภอคุมเข้มเฝ้าระวังแรงงานจังหวัดแพร่กลับสู่บ้านเกิดในห้วงเวลาดังกล่าว เน้นให้มีการตรวจสอบการเดินทางของกลุ่มแรงงานดังกล่าว โดยเฉพาะ รพ.สต. ให้ทำงานร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนให้เฝ้าระวังคนเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านของตนเองหากพบมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ให้กักตัวอยู่ในสถานที่กักตัวของราชการคือ Local Quarantine เท่านั้น ไม่อนุญาตให้กักตัวที่บ้านพักอาศัย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

และจังหวัดแพร่ให้ทุกอำเภอจัดเตรียม Local Quarantine รองรับแรงงานกลับบ้าน เพื่อการกักตัวป้องกันโควิด-19 ประกอบด้วยอำเภอเมืองแพร่ 18 แห่ง อำเภอสูงเม่น 14 แห่ง อำเภอสอง 11 แห่ง อำเภอวังชิ้น 6 แห่ง อำเภอร้องกวาง 11 แห่ง อำเภอหนองม่วงไข่ 4 แห่ง อำเภอเด่นชัย 6 แห่ง อำเภอลอง 12 แห่ง รวม 82 แห่ง และ Local Quarantine ของจังหวัดแพร่อีก 4 แห่ง รวมทั้งสิ้น 86 แห่ง

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ