จังหวัดแพร่และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดแพร่ ด้านเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยและการพัฒนาเมืองเก่าแพร่

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 76 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดแพร่ ระหว่างจังหวัดแพร่กับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  พร้อมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ สู่การขึ้นเป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัดแพร่(Infrastructure & Logistics)และการพัฒนาเมืองเก่าแพร่ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ (คุ้มเจ้าหลวง) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จากมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 พิจารณาให้จังหวัดแพร่นำร่อง เป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย ภายใต้วิสัยทัศน์ : เมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยจังหวัดแพร่ สู่เมืองต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ และรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพศิลปวัฒนธรรม  โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่ง การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสุขภาวะในผู้สูงวัย

จากประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่าแพร่ มีเนื้อที่รวม 1.56 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เพื่อให้เมืองเก่าแพร่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแพร่ เพื่อพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสำหรับเขตพื้นที่ประกาศเมืองเก่าแพร่ ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม ระบบจราจรและคมนาคมขนส่งและภูมิทัศน์ การพัฒนาด้านแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ชุมชนพื้นที่อนุรักษ์ และพัฒนากิจกรรมโครงสร้างส่งเสริมวิถีชีวิตท้องถิ่น และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจังหวัดแพร่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ทั้งสองกิจกรรมนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จะร่วมดำเนินการโดยใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านต่างๆ จากคณาจารย์คนเมืองแพร่มาร่วมกันพัฒนาจังหวัดให้สำเร็จตามที่วางแผนไว้

ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน ถือเป็นวางรากฐานการอนุรักษ์เมืองเก่าอายุนับพันปีของจังหวัดและเป็นการนำร่องเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย คาดว่าหากสำเร็จ จะทำให้ประชาชนชาวแพร่มีความสุขและภูมิใจในการเป็นเมืองเก่าที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ