มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบ การร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ........

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 113 ครั้ง

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการ "สินเชื่ออิ่มใจ"
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

 

         กลุ่มเป้าหมาย

         ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่เปิด     ในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ เป็นต้น

          หลักเกณฑ์โครงการฯ

         - ธ.ออมสินสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 2,000 ล้านบาท สินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักประกัน   คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ระยะเวลากู้ ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก และขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่เกิน 5 ปี

        - รัฐบาลชดเชยความเสียหายกรณีที่ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายสินเชื่อได้ ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด 2,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

        - ธ.ออมสิน เริ่มให้บริการสินเชื่อตั้งแต่ วันที่ ๖ ก.ค.๖๔ - 31 ธ.ค.64

           

         ประโยชน์ที่ได้รับ

         ช่วยเหลือร้านอาหาร/เครื่องดื่มได้ไม่น้อยกว่า 40,000 ราย เฉลี่ยรายละ 50,000 บาท ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการที่ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงใช้บริการภายในร้านเป็นการซื้ออาหารกลับ หรือเปิดให้เฉพาะซื้อกลับไปบริโภคที่อื่น ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เนตรนิล เกิงฝาก
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ