ธกส. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ (ระลอก ๓) ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 75 ครั้ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙ (ระลอก ๓) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน วงเงินสินเชื่อรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท สามารถขอกู้โครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ขอกู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร ที่มีสัญชาติไทย อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน

(๒) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท โดยไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) ชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน โดยปลอดชำระเงินต้นและปลอดชำระดอกเบี้ย ๖ งวดแรก ชำระแล้วเสร็จไม่เกิน ๓ ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตราร้อยละ ๐.๓๕ ต่อเดือน

เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของโครงการ และ ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ