ชมรม STRONGฯ และ ป.ป.ช.เชียงราย จัดอบรมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต รุ่นที่ 6 เวียงป่าเป้า -แม่สรวย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 56 ครั้ง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย  ดำเนินโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมที่ 2 การขยายผลสร้างแกนนำสมาชิกชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย สู่ระดับตำบล รุ่นที่ 6  พื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า และ  อ.แม่สรวย  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรในการบรรยาย  ซึ่งโครงการและกิจกรรมดังกล่าวฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มีการคัดเลือกกรรมการชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอด้วย โดยการดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ