สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง เชิญชวนสมัครเข้ารับการสรรหา “ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2565”

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 186 ครั้ง

              ว่าที่พันตรีรณยุทธ์ มโนวงศ์ พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงและเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เพื่อสรรหาผู้เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถสู่สังคมได้สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จำนวน 4 สาขา ได้แก่

        1. สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย

        2. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

        3. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น

        4. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้สร้างสรรค์องค์ความรู้ ประสบการณ์ผลงานภาคการเกษตรและที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับ นำองค์ความรู้ ประสบการณ์ ผลงานไปเผยแพร่ สื่อสาร ขยายผลจนเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคการเกษตรไทยอย่างโดดเด่นในระดับประเทศและนำภูมิปัญญา สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นต้นแบบรูปธรรมการใช้เศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับต่อไป 

           สำหรับเกษตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ สามารถ Download แบบบันทึกข้อมูลบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2565 ทั้ง 4 สาขา ได้ที่ https://www.moac.go.th/philosopher-dwl-preview-431191791970  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ