ผู้ว่าฯ แพร่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 20 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 71 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่แปลงโคก หนอง นา ของนายอดุลย์ ชัยมงคล บ้านผาหมูเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ทำให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ ทั้งในระดับตำบล และระดับครัวเรือน ซึ่งมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ และขยายผลโครงการไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ ทำให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวว่า จังหวัดแพร่ขณะนี้ดำเนินการทั้ง 8 อำเภอแล้วเสร็จประมาณ 50 % ซึ่งงบประมาณของกรมพัฒนาชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ ซึ่งมีทั้ง โคก ทั้งหนอง และนา ประยุกต์ใช้ตามพื้นที่ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นระบบ ณ จุดที่มาเยี่ยมชมนี้ถือว่าเป็นต้นแบบ ที่สามารถนำไปเป็นแบบอย่างของการพัฒนาพื้นที่ ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่

นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง กล่าวว่า อำเภอร้องกวาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา จำนวน 8 ตำบล จากงบประมาณ 2 แหล่ง คือ งบเงินกู้เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ จำนวน 8 แปลง และงบประมาณตามยุทธศาสตร์จำนวน 11 แปลง รวม 19 แปลง ดำเนินการเสร็จแล้ว 15 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 แปลง

สำหรับแปลงของ นายอดุลย์ ชัยมงคล ราษฎรบ้านผาหมูเหนือ ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง ได้พัฒนาพื้นที่ 3 ไร่ โดยขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำ 1 ไร่ ทำนาข้าว 1 ไร่ เลี้ยงเป็ด และสร้างศูนย์เรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการปลูกข้าวไร่ และปลูกไม้ผลบริเวณโดยรอบ เดิมนั้นพื้นที่ใช้ปลูกข้าวโพด ซึ่งสามารถทำได้ปีละครั้ง เมื่อหันมาทำโครงการโคก หนอง นา ก็จะสามารถปลูกพืชผักหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปี /.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ