จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยวงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 1321 ครั้ง

จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยวงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่  28-29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่  1 มีนาคม  2563 ณ หมู่บ้านไม้แกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง และบริเวณศูนย์ OTOP  ทาทุ่งหลวง (บ้านหนองยางฟ้า) เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตไม้แกะสลักและผลิตภัณฑ์ชุนชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน และสร้างแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

                วันนี้(13 กุมภาพันธ์ 2563) ที่ร้านสงัดแกะสลัก บ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  28-29 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่  1 มีนาคม  2563 ณ หมู่บ้านไม้แกะสลักตำบลทาทุ่งหลวง และบริเวณศูนย์ OTOP  ทาทุ่งหลวง (บ้านหนองยางฟ้า) เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตไม้แกะสลักและผลิตภัณฑ์ชุนชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปัญญาของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน และสร้างแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมี  ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , นายโยธิน ประสงค์ความดี อำเภอแม่ทา และ นายวิทวัส จอมขันเงิน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง

                ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้เน้นการพัฒนาที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนพื้นฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชนสร้างความพร้อมภาคเศรษฐกิจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งอาชีพการ   แกะไม้สลักถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ เป็นเส้นทางการเงินที่หล่อเลี้ยงชุมชน ให้คนในชุมชน มีอาชีพ มีงานทำสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนด้วย เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในส่วนของจังหวัดลำพูน ที่จะส่งเสริมการรักษาภูมิปัญญาในรูปงานหัตถศิลป์ หัตถกรรม ต้องมีการอนุรักษ์ รักษา พัฒนาต่อยอด ความคิดสร้างสรรค์ ชุมชนต้องสร้างทายาท ลูกหลานไว้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลงาน ตามแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัดลำพูน มีเป้าหมายจะส่งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมสู่สากล

                ด้าน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ให้ความร่วมมือตั้งแต่เริ่มแรก คิด ทำ กันมาร่วมกับท่านนายอำเภอ ท่านนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นและสหกรณ์ไม้แกะสลักอำเภอแม่ทา และพี่น้องอำเภอแม่ทา ปีนี้มีการยกระดับการจัดงานขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแนวคิดว่า การจัดงานควรที่จะคงเอกลักษณ์ในเรื่องของ      ไม้แกะสลักเป็นหลัก มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดอื่น ๆ  จับมือร่วมกันในนามของสมาคมไม้แกะสลักภาคเหนือ พัฒนาต่อยอดไปจนถึงระดับประเทศ สร้างให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมชุมชนแลกเปลี่ยนข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ ซึ่งจะทำให้เกิดเศรษฐกิจเคลื่อนไหวหมุนเวียน ในปีนี้ได้เชิญพ่อครูสล่าจากจังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา มาร่วมกิจกรรมในงาน ซึ่งจะทำให้มีข้อมูลการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  ในปีหน้าการจัดงานก็จะยกระดับขึ้นไปอีก เชิญเครือข่ายมาร่วมงานและนำผลงานมาจัดแสดง 

                ด้าน นายอำเภอแม่ทา กล่าวว่า อำเภอแม่ทามีเศรษฐกิจภาคการเกษตร และอาชีพแกะสลักไม้ เป็นหลักใหญ่ การที่จัดงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งนี้ ได้จัดเป็นครั้งที่ 9  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  8  แห่ง ได้ร่วมมือกันที่จะสร้างสรรค์การจัดงานให้เป็นงานประจำปี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอแม่ทา เชิญชวนนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวอำเภอแม่ทาได้ตลอดปี ต้องยอมอย่างหนึ่งว่า อำเภอแม่ทาเป็นต้นกำเนิดไม้แกะสลัก คือจากไม้เป็นท่อน สล่าช่างต้องมาทำการแกะสลักขึ้นรูปให้มีเป็นรูปร่าง ผู้ประกอบการบางรายก็จัดส่งไปยังบ้านถวายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดตกแต่งสีให้สวยงาม  บางรายก็จัดทำสีได้เอง การจัดงานไม้แกะสลักนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์งานหัตถศิลป์ หัตถกรรม ไม้แกะสลักอำเภอ   แม่ทา และกระตุ้นเศรษฐกิจ จัดเป็นงานประจำปี  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมงบประมาณ จึงทำให้งานเกิดความสำเร็จมาจนถึงปีนี้

                ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวงานไม้แกะสลักและของดีอำเภอแม่ทา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ในวันและเวลาดังกล่าวโดยทั่วกัน.

               

               

 

 

         

           

 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ