พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมทำบุญใส่บาตร ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 195 ครั้ง

    เช้าวันนี้ (24 ก.ค.64) ที่ วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยร่วมใจสวมใส่เสื้อสีขาว ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เจล นั่งเว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อประกอบกิจกรรมทำบุญใส่บาตร ถวายผ้าอาบน้ำฝนและต้นเทียน (เทียนจำนำพรรษา) เหมือนทุกปีที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่สืบไป
     
ขณะที่โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง คณะครูและนักเรียน ได้นำเทียนพรรษาไปถวายวัดในพื้นที่จำนวน 8 วัด เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี 2564 ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 และ “วันเข้าพรรษา” 2564 ที่ตรงกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
     
วันอาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ” ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์
     
การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า ทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ในปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือวันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ถือเป็นวันครบ “พระรัตนตรัย”

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ