จ.ลำพูน ขับเคลื่อนโครงการที่ว่างสร้างอาหาร คัดเลือกชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร ประเดิมจุดแรก บ้านไม้ตะเคียน หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 173 ครั้ง

นางปนัดดา  เนาวรัตน์  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง ดำเนินการติดตามโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร (Lamphun Go Green) กิจกรรมการประกวดชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร โดยมี นายภัทรพล  ผัดดวงธรรม นายอำเภอทุ่งหัวช้าง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ รองนายก อบต.ตะเคียนปม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนกลุ่มองค์กรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ศาลาตลาดประชารัฐบ้านไม้ตะเคียน

ในการนี้ นางบำเพ็ญ  เมืองมูล  พัฒนาการจังหวัดลำพูน  ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ  โดยคณะกรรมการฯ ได้รับชมการแสดง “ฟ้อนทุ่งหัวช้าง” จากกลุ่มแม่บ้านบ้านไม้ตะเคียน และฟังสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบ วีดิทัศน์ แล้วผู้แทนชุมชนได้ร่วมกันตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ และนำชมบูธจัดแสดงผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการปลูกผัก  ด้านการคัดแยกขยะ ด้านการเลี้ยงสัตว์  ด้านการแปรรูป กิจกรรมผู้สูงอายุ และกลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติ จากนั้นผู้แทนชุมชนได้นำคณะกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานจำนวน 9 จุด ประกอบด้วย

จุดที่ 1 ครัวเรือน นางอัจฉราพรรณ  สมนันตา ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา

จุดที่ 2 ครัวเรือน นางรัตนา  หล้าคำ (คณะกรรมการฯ สุ่มตรวจ)

จุดที่ 3 นางสมมิตร  แก้วเมืองฝาง ด้านการแปรรูป

จุดที่ 4 ครัวเรือน นางพนิดา  แสนปงผาบ ครัวเรือนเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่

จุดที่ 5 กศน.ตะเคียนปม

จุดที่ 6 ครัวเรือน นางยุพิน ตุ่นวิชัย  ครัวเรือนคัดแยกขยะ

จุดที่ 7 แปลงผักองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม

จุดที่ 8 สวนอะโวคาโด นางศิริรัตน์  หล้าฟู ครัวเรือนปลูกผัก

จุดที่ 9 แปลงผักวัดตะเคียนปม

สำหรับโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร เป็นโครงการที่แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนได้จัดทำขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ชุมชน ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในครัวเรือน ทั้งยังเป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน ซึ่งดำเนินการทั้ง 8 อำเภอ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ขยายผลไปยังอำเภอ ชุมชนทั้ง 8 อำเภอ และเพื่อเป็นการต่อยอด ขยายผลการดำเนินงานโครงการ Lamphun Go Green กิจกรรมที่ว่างสร้างอาหาร ไปยังระดับพื้นที่ทุกอำเภอ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ของจังหวัดลำพูน ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ สำนักงานจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน  และอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประกวดการทำที่ว่างสร้างอาหาร ระดับชุมชน ขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ