มฟล. จับมือ วัดร่องขุ่น ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และกลุ่มศิลปินจังหวัดเชียงราย เปิดสอนฟรี หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 94 ครั้ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วัดร่องขุ่น ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และกลุ่มศิลปินจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้แก่พระภิกษุ สามเณร ประชาชน และผู้ที่สนใจได้ศึกษาด้านพุทธศิลปกรรม เน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสุนทรียศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในแบบเข้มข้น นำหลักการมาปรับใช้ในด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณร ประชาชน และผู้สนใจด้านศิลปะ ได้เข้าศึกษาเรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งแบ่งหลักสูตรการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่   ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน  ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ ระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง

 

ทั้งนี้  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนการสอนในแต่ละระดับจะได้รับใบประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาที่รับรองโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พระเมธีวชิโรดม  หรือ ว.วชิรเมธี   และศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปินแห่งชาติ  ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  หมายเลขโทรศัพท์  053-917897 ต่อ 8035 หรือ เพจเฟซบุ๊ก Buddhist Art MFU

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พรไพรินทร์ คุณมาก
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ