น่าน จัดประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลขอบเขตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 70 ครั้ง

น่าน จัดประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลขอบเขตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ

ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยอพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมจัดประชุมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลขอบเขตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบนำร่องการศึกษาข้อมูลขอบเขตอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อสนับสนุนการสร้างคลังข้อมูลทรัพยากรทางการท่องเที่ยว โดยมีนายสัจจพงษ์ จินดาพล ประธานคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นประธานในการจัดการประชุม

อพท. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่สร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองน่านอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม พร้อมทั้งทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวไม่เกิดโทษ หลายแหล่งท่องเที่ยวแม้สร้างรายได้มหาศาล แต่กลับเกิดความเสื่อมโทรมในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสีย รวมไปถึงปัญหาสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น

อพท. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการวางพื้นฐานระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การศึกษาขอบเขตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างไร ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว เราก็จะสามารถลงไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมได้ พอนำข้อมูลของแต่ละสถานที่มารวมกันเป็นภาพของเมืองเก่าน่าน ทำให้รับทราบปัญหาที่เป็นรูปธรรม สามารถพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า นำสู่การวางแผนบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานของรัฐก็จะสามารถใช้อำนาจแก้ปัญหาได้ตรงจุด สามารถก่อเกิดประโยชน์ ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักท่องเที่ยว ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้กิจกรรมนำร่องศึกษาข้อมูลดังกล่าว มุ่งศึกษาแนวทางการจัดทำข้อมูลขอบเขตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ สนับสนุนการสร้างคลังข้อมูลทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรูปแบบการเก็บข้อมูล 2A (Accommodation/Activities) ที่นำไปสู่การวิเคราะห์ผลประโยชน์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ และเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ อพท.ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ให้เกิดการเรียนรู้เครื่องมือ กระบวนการเก็บข้อมูล และสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวได้ ซึ่งมีขอบเขตการศึกษาของโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ