อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 จัดประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลขอบเขตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบฯ

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 91 ครั้ง

      (30 ก.ค. 64) ที่ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน นายสัจจพงษ์ จินดาพล  ประธานคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นต่อการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ในการจัดทำข้อมูลขอบเขตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ กิจกรรมนำร่องการศึกษาข้อมูล เพื่อสนับสนุนการสร้างคลังข้อมูลทรัพยากรทางการท่องเที่ยว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานราซการ ผู้ประกอบการที่พัก และร้านอาหาร ภาคีเครื่อข่ายในพื้นที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน เข้าร่วมการประชุม
     
นายสัจจพงษ์ จินดาพล ประธานคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นฯ กล่าวว่า การสร้างการรับรู้ถือว่ามีความสำคัญมาก หากเมืองน่านจะยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนมาตรฐานโลก ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน อพท. ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเมืองน่าน เนื่องจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือการท่องเที่ยวที่ “เกิดคุณ” คือสร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองน่านอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม แต่โจทย์อีกด้านหนึ่ง คือจะทำยังไงให้การท่องเที่ยว “ไม่เกิดโทษ” หลายแหล่งท่องเที่ยวแม้สร้างรายได้มหาศาล แต่กลับเกิดความเสื่อมโทรมในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาน้ำเสีย รวมไปถึงปัญหาสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม
 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท. ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มต้นวางพื้นฐานระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเริ่มจากการตอบคำถามว่าในเมืองน่าน มีขอบเขตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างไร เช่น ใครเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวบ้าง ที่พักมีกี่แห่ง ร้านอาหารมีกี่แห่ง มีบริษัทนำเที่ยวอยู่เป็นจำนวนเท่าไร เป็นต้น พอได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว ก็จะสามารถลงไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมได้ เช่น ผู้ประกอบการแต่ละแห่ง แต่ละประเภท แต่ละขนาด มีการใช้พลังงานเท่าไร ปล่อยขยะประมาณเท่าไร มีการกระจายรายได้อย่างไรบ้าง พอนำข้อมูลของแต่ละสถานที่มารวมกันเป็นภาพของเมืองเก่าน่าน จะทำให้เห็นปัญหาที่เป็นรูปธรรม สามารถพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า นำสู่การวางแผนบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ หน่วยงานของรัฐก็จะสามารถใช้อำนาจแก้ปัญหาได้ตรงจุด รูปธรรมการพัฒนาก็จะเกิด ทุกคนได้ประโยชน์ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยว และชาวบ้าน จะมีความสุข เพราะผลกระทบที่จะเกิดมีน้อยลง จะเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ