ครม. อนุมัติเงินเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดเพิ่มเติมกว่า 2 ล้านคน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 1 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 35 ครั้ง

         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 3,493.19 ล้านบาท เป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 จำนวน 2,227,029 คน 

            โดยในปีงบประมาณ 2564 รัฐได้ให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เพื่อให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต โดยให้เงินอุดหนุนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เป็นรายเดือน เดือนละ 600 บาท แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564 แล้ว จำนวน 1,966,093 คน 

            แต่ในเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564 ผู้มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสูงถึง 2,227,029 คน คณะรัฐมนตรีจึงอนุมัติงบกลางเพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ