สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง สานพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 526 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม "อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น" สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

วันนี้ (23 ธันวาคม 2562) ที่ห้องจาววัง โรงแรมรี่เจนท์ ลอร์ด อำเภอเมืองลำปาง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม "อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น" สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) นักจัดรายการวิทยุหลัก วิทยุชุมชน และสื่อมวลขนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ ให้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น กิจกรรม "อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น" เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่น ให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม ได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตนเอง และเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐาน บ้านเกิด และมีส่วนร่วมจัดการบริการสาธารณะ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้มากขึ้น สามารถนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ
สำหรับกิจกรรม "อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น" มีการบรรยายในหัวข้อ สิทธิของประชาชนกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และคุณสมบัติของผู้แทนท้องถิ่นที่ดี โดยนายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และการบรรยายในหัวข้อ "ประโยชน์และความสำคัญในการปกครองและบริหารทรัพยากรของถิ่น" โดยนายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดลำปางสำหรับกิจกรรม "อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น" มีการบรรยายในหัวข้อ สิทธิของประชาชนกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และคุณสมบัติของผู้แทนท้องถิ่นที่ดี โดยนายฐิติพล ทศรฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง และการบรรยายในหัวข้อ "ประโยชน์และความสำคัญในการปกครองและบริหารทรัพยากรของถิ่น" โดยนายสุรินทร์ ปัญญาจันทร์ รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ