ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมด่านวันจันทร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 9 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 152 ครั้ง

            เช้าวันนี้ (9 ส.ค.64) นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านวันจันทร์ หมู่ที่ 5 บ้านป่าแฝกใต้ ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา  โดยมีนายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานเปิดตัว (Kick of) “ด่านวันจันทร์” ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าแฝกใต้

            ทั้งนี้สืบเนื่องจากที่จังหวัดพะเยา ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานของส่วนราชการต่างๆ ไปสู่พื้นที่หมู่บ้านชุมชน โดยใช้หลัก “บวร”ในการขับเคลื่อนการดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม อำเภอแม่ใจ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  โดยได้ดำเนินการตั้งด่านชุมชน ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา  07.00 – 08.30 น.มีจำนวนด่านชุมชนทั้งสิ้น 66 ด่าน มีคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ในการปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านชุมชน จำนวน 468 คน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันรวม 8 ครั้ง ทำให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดความตะหนักในเรื่องความปลอดภัยทางถนนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 และปัญหายาเพสติด รวมทั้งประชาชนได้รับทราบและเข้าใจถึงบทบาทภารกิจของคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประชาชนในหมู่บ้าน

              สำหรับวันนี้ อำเภอแม่ใจ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐภาคเอกชน จัดกิจกรรมเปิดตัว (Kick off) “ด่านวันจันทร์” เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความความปลอดภัยทางถนน โดยมีกิจกรรรม พิธีลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดพะเยาระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดพะเยา และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพะเยา , การมอบหมวกนิรภัย แก่ประซาชน จำนวน 75 ใบ , การทำ พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถเพื่อการเกษตร, และการจัดหน่วยบริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ