จังหวัดแพร่เตรียมฝึกซ้อมแผน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2564 ตามแผนบัญชาการเหตุการณ์

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 16 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 77 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (16ส.ค.64) เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานอำนวยการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564

การประชุมครั้งนี้ เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนบัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเน้นย้ำบทบาทหน้าที่ตลอดจนเส้นทางความเข้าใจถึงกลไกการทำงานร่วมกันตามแนวทางของระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2564 จำนวน 10 มาตรการของรัฐบาลตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 กองอำนวยการและบรรเทาสาธารณภัยกลางจึงกำหนดให้มีการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดขึ้น

จังหวัดแพร่กำหนดสถานการณ์ฝึกกรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ในรูปแบบฝึกซ้อมบนโต๊ะ ( Table Top Exercise: TTX) ผ่าน ระบบ Cisco Webex Meeting) เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2564 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยการนำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม จังหวัดแพร่และคู่มือบัญชาการเหตุการณ์กรณีอุทกภัยมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการฝึก เพื่อทดสอบความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มของจังหวัดแพร่ เพื่อทดสอบความพร้อมของบุคลากร สถานที่ ทรัพยากร การประสานงาน การสื่อสาร ตลอดจนการเชื่อมต่อผ่านประชุมทางไกลระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ประจำปี 2564 สถานการณ์ฝึกอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ เพื่อเชื่อมต่อระบบฝึกทางไกลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดไปยังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือวันที่ 23 สิงหาคม 2564 รูปแบบปรับความรู้พื้นฐานในการฝึก โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ การแจ้งเตือน วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ การเผชิญเหตุการณ์จัดการในภาวะฉุกเฉิน จากนั้นจะมีการถอดบทเรียนและสรุปการฝึก จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยน เพื่อถอดบทเรียนและสรุปผลกิจกรรมการฝึก โดยทบทวนผลที่ได้จากการฝึก และทบทวนกระบวนการจัดการฝึก เพื่อพัฒนาการจัดการฝึกสำหรับครั้งต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ