แม่ฮ่องสอนไร้ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 17 วันรวด รร.แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" พร้อมเปิดเรียนในชั้นเรียนปกติ เริ่ม 23 ส.ค. 64 เป็นต้นไป

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 21 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 121 ครั้ง

       นายบำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ออกประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันยังคงน่ากังวล ในหลายพื้นที่มีการฝ้าระวังอย่างเข้มงวด แต่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในห้วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ยังไม่พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มภายในจังหวัด ซึ่งบ่งบอกได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีทิศทางที่ดีขึ้น

        ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษา โรงเรียนแม่สะเรียง" บริพัตรศึกษา" จึงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากรูปแบบผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียนปกติกับการเรียนแบบออนไลน์ เป็นการให้นักเรียนทุกคนมาเรียนในชั้นเรียนปกติ (On-Site) ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

        ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจะบริหารจัดการศึกษาโดยยึดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา6019 (COVID-19) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองผู้ประกอบการเดินรถรับ-ส่งนักเรียน รวมทั้งแม่ค้าในโรงอาหารโรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" ได้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ในการนี้โรงเรียนจะติดตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่อง และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดทางโรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ