ผู้ว่าฯลำพูน กำชับทุกฝ่าย ต้องช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้น

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 764 ครั้ง

ผู้ว่าฯลำพูน เรียกทุกฝ่ายจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงด้านเกษตรเป็นรายแปลง ด้านน้ำกินน้ำใช้เป็นรายหมู่บ้าน สรุปเป็นภาพรวมของจังหวัด เพื่อการบริหารจัดการและคัดกรองความเสี่ยงพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำแนกเป็นระดับสี (แดง/ส้ม/เหลือง) กำชับทุกหน่วย ต้องช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้น

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 11.00 น. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  ปภ.จว.  กอรมน. ท้องถิ่น ชลประทาน เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์  เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ โดยได้เน้นย้ำการติดตามตรวจสอบข้อมูล และการสรุปจำแนกข้อมูลน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร  ให้สามารถเตรียมการวางแผนช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกร ได้อย่างทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้น

นอกจากนี้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ยังได้เชิญ นายอำเภอทุกอำเภอ  เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์  ปศุสัตว์  ประมง  เกษตรอำเภอ และเกษตรตำบลทุกตำบล ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าประชุม เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงด้านเกษตรเป็นรายแปลง ทุกหมู่บ้านพื้นที่ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ แล้วสรุปเป็นภาพรวมของจังหวัด  เพื่อการบริหารจัดการและคัดกรอง ความเสี่ยง พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จำแนกเป็นระดับสี ได้แก่ สีแดง ความเสี่ยงระดับรุนแรงที่ต้องการให้ความช่วยเหลือระยะเร่งด่วน ระดับ สีส้ม  ต้องการให้ความช่วยเหลือระยะปานกลาง และสีเหลือง ต้องการให้ความช่วยเหลือระยะยาว  

อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ได้กำหนดแผนเผชิญเหตุภัยแล้งจังหวัดลำพูน ปี 2563 โดยประเมินสถานการณ์ภัยแล้งและผลกระทบว่า จังหวัดลำพูนมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค  จำนวน 7 อำเภอ 25 ตำบล 198 หมู่บ้าน มากที่สุดในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง 62 หมู่บ้าน รองลงมาได้แก่ อำเภอแม่ทา 55 หมู่บ้าน อำเภอลี้ 54 หมู่บ้าน อำเภอเมืองลำพูน 14 หมู่บ้าน อำเภอป่าซาง 7 หมู่บ้าน อำเภอทุ่งหัวช้าง 5 หมู่บ้าน อำเภอเวียงหนองล่อง 1 หมู่บ้าน  ตามลำดับ  และจังหวัดสามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการในพื้นที่ได้

ทั้งนี้ หากประชาชนพบว่ามีความเสี่ยงหรือได้รับผลกระทบไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค สามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของท่าน หรือ แจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน โทรศัพท์หมายเลข 0-5356-2963

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ