ขนส่งลำพูน ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย รถโดยสารสาธารณะ ด้วยมาตรฐาน Q-Bus

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 464 ครั้ง

 

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยที่สูงกว่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อให้สามารถคัดกรองผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะที่มีการบริหารจัดการเดินรถได้อย่างมีคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารที่มาใช้บริการ โดยการนำระบบการรับรองมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะ (Q-Bus) มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง และการพัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้โดยสารที่มาใช้บริการมีความมั่นใจว่าสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น รถโดยสารสาธารณะที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานเบื้องต้นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จะได้รับเครื่องหมาย "Q-Bus" ซึ่งหมายถึง "Qualified Bus" หรือ "รถโดยสารสาธารณะที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน" ซึ่งมาตรฐาน Q-Bus มีข้อกำหนดที่ครอบคลุมการดำเนินการใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านองค์กรและการบริหารจัดการ (2) ด้านปฏิบัติงาน (3) ด้านยานพาหนะ (4) ด้านพนักงาน และ (5) ด้านความปลอดภัย

ขนส่งจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอการขนส่งที่ได้รับการรับรองฯ Q-Bus จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของโครงการ Q-Bus , ได้รับการแนะนำแก่หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐเพื่อนำไปใช้ในงานราชการ , การได้รับการรับรองมาตรฐานจะถูกนำไปใช้เป็นคะแนนในเกณฑ์การพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบการเส้นทางที่กำหนดใหม่ หรือเส้นทางระหว่างประเทศ , ได้รับการอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง , ได้รับการลดการตรวจสภาพรถตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งเหลือปีละ 1 ครั้ง และกรมการขนส่งทางบกจะจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการทำธุรกรรมของผู้ประกอบการ เช่น การขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซื้อรถและอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาได้ในราคาถูก การซื้อประกันภัยภาคสมัครใจในอัตราลดพิเศษจากบริษัทประกัน เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุต่ำกว่าผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกาขนส่งที่สนใจขอรับการรับรองมาตรฐานฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน โทร. 0-5352-5545 หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.QbusThailand.com

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ