จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ “จิตอาสาพัฒนาวัดป่าสักคำ”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 140 ครั้ง

 

วันที่ 6 ก.ย.2564 นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ “จิตอาสาพัฒนาวัดป่าสักคำ” ณ บริเวณหน้าวิหารวัดป่าสักคำ ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่ง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยาจัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี และความสมานฉันท์ของคนในชาติ ส่งเสริมให้มีความรัก เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบวัดป่าสักคำให้สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า โครงการจิตอาสาพระราชทานของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการส่งเสริมคนในชาติได้มีความเสียสละ ความสมัครสมานสามัคคี ในการสร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งในวันนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา ได้รวมพลัง ร่วมมือ ร่วมใจ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดป่าสักคำแห่งนี้ ให้เกิดวามสะอาด สวยงาม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นการน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีของภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข...

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ