ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 75 ครั้ง

นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล  10 ธันวาคม ประจำปี 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ที่ได้รับคัดเลือจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวม 8 รางวัล โดยเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทรศัพท์ 09 5967 6908 , 08 1250 6489 ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ www.nhrc.or.th

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย สวท.แพร่
บรรณาธิการ : ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ